top of page

Tymhorau Rhyfedd / Strange Seasons

Tymhorau Rhyfedd (Welsh Poster) (2022).jpg
1666450038605_Strange Seasons (Offical) (Poster).jpg

Mae’r arddangosfa hon yn dathlu gwaith yr Artist o Gymru Owain Sparnon, fel rhan o’i breswyliad yng Ngholeg Celf Abertawe ar ôl ennill y Rhaglen Cymrodoriaeth Newid Cam, prosiect a ariennir trwy’r Gronfa Les i Artistiaid. Mae’r arddangosfa unigol hon yn Stiwdio Griffith yn cynnwys paentiadau, ffotograffau, darluniau a gweithiau collage digidol. Mae’r arddangosfa hefyd yn nodi dechrau rôl Sparnon fel Artist Mentor ar gyfer y Gymraeg yma yng Ngholeg Celf Abertawe.

 

Amcanion Sparnon yn ystod y cyfnod preswyl hwn oedd datblygu ac adeiladu ar strategaethau gweledol a archwiliwyd yn wreiddiol yn ei arddangosfa i raddedigion, a oedd yn mynd i'r afael â themâu atgofion, lle a hunaniaeth. Yn benodol, roedd nod Sparnon ar gyfer y preswyliad hwn yn ddeublyg; canolbwyntio ar ymarfer heb gyfyngiad ac archwilio'r potensial o weithio o fewn cyd-destun stiwdio. Roedd gweithio fel hyn yn ei alluogi i ganolbwyntio ar ansawdd ei waith yn hytrach na'r swm a gynhyrchwyd. O ganlyniad, mae ymarfer Sparnon wedi trawsnewid dros y 18 mis diwethaf, gan esblygu trwy archwilio deunydd a phwnc.

 

Gyda'r fantais o gael amser i fyfyrio, ac amser i fod yn amyneddgar gyda'r gwaith a grëwyd, mae'r Gymrodoriaeth Newid Cam wedi galluogi Sparnon i ddarganfod gwahanol fethodolegau o weithio. Creu gweithiau sy’n ymateb i gyfarfyddiadau bob dydd yr artist - ffotograffau, tirweddau, golau adlewyrchol, sain, siâp a ffurfiau gwrthrychau bob dydd - mae wedi cael ei gyfareddu gan y syniad o haenu, datgelu, ymblethiad, a newid cyd-destun y ffiniau rhwng gwrthrychau, digwyddiadau, paentiadau a cherflunio.

 

Mae ymarfer Sparnon yn mynd i'r afael â'r cyflwr dynol, sut y gall atgofion, meddyliau, cyfrinachau, a phrofiadau fyw yn y gofod paentio. Fel niwl sy’n meddiannu tirwedd, mae Sparnon yn ein tynnu i fyd lle mae amwysedd yn meddiannu’r isymwybod.

This exhibition celebrates the work of Welsh Artist Owain Sparnon, as part of his residency at Swansea College of Art after winning the Step Change Fellowship Program, a project funded through the Artist Benevolent Fund. This solo exhibition at Stiwdio Griffith includes paintings, photographs, drawings and digital collage works. The exhibition also marks the start of Sparnon’s role as Artist Mentor for the Welsh language here at Swansea College of Art.

 

Sparnon’s objectives during this residency were to develop and build upon visual strategies initially explored within his graduate exhibition, which addressed themes of memory, place and identity. In particular, Sparnon’s aim for this residency was twofold; to concentrate on practice without restriction and to explore the potential of working within a studio context. Working this way enabled him to concentrate on the quality of his work rather than the amount produced. As a result, Sparnon’s practice has metamorphosised over the past 18 months, evolving through an exploration of both material and subject.

 

With the benefit of been provided with time to reflect, and time to be patient with the works created, the Step Change Fellowship has enabled Sparnon to discover different methodologies of working. Creating works that respond to the artist’s everyday encounters - photographs, landscapes, reflective lighting, sounds, shapes and forms of everyday objects - he has become intrigued by the idea of layering, unravelling, intertwining, and decontextualising the boundaries between objects, events, paintings and sculpture.

 

Sparnon’s practice addresses the human condition, how recollections, thoughts, secrets, and experiences can inhabit the space of painting. Like a mist that occupies a landscape, Sparnon draws us to a world where ambiguity occupies the subconscious. 

Delweddau gan Simon Russell / Photographs by Simon Russell (2022)

Delweddau gan Bernard Mitchell / Photographs  by Bernard Mitchell (2022)

bottom of page